x
G
e
t

A

Q
u
o
t
e

Hello,

You've contacted the Sales Department of company Milkotronic Ltd. If you want to discuss your order or if you have some questions, contact us at:

Maria Arbova
Skype: m_arbova
E-mail: sales2@lactoscan.com
tel: + 359 886 841 395
English, Bulgarian
Chat   Call
Plamen Tolumov
Skype: plamen.tolumov
E-mail: salesdpt@lactoscan.com
tel: +359 886 841 389
English, Bulgarian, Spanish, Portuguese, Italian
Chat   Call
Ivan Prokopiev
Skype: ipprokopiev
E-mail: prokopiev@lactoscan.com
tel: + 359 885 597 232
English, Bulgarian
Chat   Call
Nikolay Atanasov
Skype: cynology_bg
E-mail: milkanalyzers@lactoscan.com
tel: + 359 896 753 803
English, Bulgarian, Russian
Chat   Call
Veselin Petrov
Skype: wesel_in
E-mail: mainservice@lactoscan.com
tel: + 359 888 811 017
Bulgarian, Russian
Chat   Call
en
www.lactoscan.com

 

Ultrasonic milk analyzers, Somatic cells counter,

Themostatic devices, Antibiotic test devices, Antibiotic test

Implementation of a project under OP "Competitiveness and Innovation"

Date: 2018-07-27

 

На 18.07.2018  г. „Милкотроник“ ООД  сключи Договор BG16RFOP002-1.005-0031-C01 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура Разработване на продуктови и производствени иновации

Наименование на проекта: Разработване на иновативен продукт - образен цитометър "Hand-held"".

 Срокът за изпълнение на Договора е 18 месеца, като проектът стартира на 18.07.2018 г. и приключва на 18.01.2020 г.

Общата цел на проекта е създаване на предпоставки за повишаване на иновационният капацитет и конкурентоспособността на Милкотроник ООД чрез разработване на иновативен продукт "образен цитометър Hand-held"

Постигането на главната цел на проектното предложение ще бъде осъществена чрез реализиране на следните специфични цели, свързани с постигане на разработка на продуктова иновация:

- Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктовата иновация;

- Създаване и тестване на три прототипи на иновацията с приложение в медицината, биотехнологичните производства и в млечната промишленост;

- Разработване и тестване на различни видове китове;

- Придобиване на ДМА и специализиран софтуер.

Предвидените инвестиции в настоящия проект представляват етап от последователното изпълнение на стратегията ни за развитие и допълват и надграждат реализираните инвестиционни проекти през последните години.  Постигането на проектните цели ще окаже пряк положителен ефект върху основните фактори за повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на дружеството

Общият бюджет на проекта е на стойност 612 268.06        лева, като финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие и националното съфинансиране е в размер на 437 622.00 лв.

 

------------------------------------------------------------www.eufunds.bg--------------------------------------------------------

Проект  BG16RFOP002-1.005-0031-C01 Разработване на иновативен продукт - образен цитометър "Hand-held""., финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.