x
G
e
t

A

Q
u
o
t
e

Hello,

You've contacted the Sales Department of company Milkotronic Ltd. If you want to discuss your order or if you have some questions, contact us at:

Maria Arbova
Skype: m_arbova
E-mail: sales2@lactoscan.com
tel: + 359 886 841 395
English, Bulgarian
Chat   Call
Plamen Tolumov
Skype: plamen.tolumov
E-mail: salesdpt@lactoscan.com
tel: +359 886 841 389
English, Bulgarian, Spanish, Portuguese, Italian
Chat   Call
Ivan Prokopiev
Skype: ipprokopiev
E-mail: prokopiev@lactoscan.com
tel: + 359 885 597 232
English, Bulgarian
Chat   Call
Nikolay Atanasov
Skype: cynology_bg
E-mail: milkanalyzers@lactoscan.com
tel: + 359 896 753 803
English, Bulgarian, Russian
Chat   Call
Veselin Petrov
Skype: wesel_in
E-mail: mainservice@lactoscan.com
tel: + 359 888 811 017
Bulgarian, Russian
Chat   Call
en
www.lactoscan.com

 

Ultrasonic milk analyzers, Somatic cells counter,

Themostatic devices, Antibiotic test devices, Antibiotic test

Милкотроник " ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.040-0015-C01 - “ Подобряване на производствения капацитет на "Милкотроник" ООД

Date: 2021-04-02

Милкотроник " ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.040-0015-C01 - “ Подобряване на производствения капацитет на "Милкотроник" ООД

Дата на стартиране 

10.12.2020

Дата на приключване

10.12.2021

Стойност на бюджета в лева:

Общо

1 360 845.16  

Финансиране от ЕС

ЕФРР

694 031.02

Национално финансиране  

122 476.07

Общата цел на Проект "Подобряване на производствения капацитет на"Милкотроник" ООД е да подобри производствения капацитет на дружеството с цел повишаване на конкурентоспособността му и засилване на експортния му потенциал.

 

Специфичните цели на проекта са:

• Увеличаване на производствения капацитет на дружеството чрез закупуване на нови машини;

• Снижаване себестойността на произвежданите продукти на дружеството чрез технологично обновление на производственото оборудване;

• Увеличаване на продажбите и пазарния дял на дружеството чрез навлизане на нови пазари, и разширяване присъствието на фирмата на вече съществуващите пазари;

• Създаване на модерна и стабилна компания, конкурентоспособна на европейския и световен пазар.

Проектното предложение "Подобряване на производствения капацитет на ""Милкотроник" ООД." е съобразено и изцяло изготвено съгласно заложените цели в процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ " Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия ", по приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП".

Реализирането на настоящото проектно предложение от ""Милкотроник" ООД ще създаде предпоставки за развитие на модерна и стабилна компания, която чрез новозакупеното оборудване ще увеличи производителността си и ще повиши конкурентоспособността си на европейския и световен пазар

Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-2.040-0015 -C01 Подобряване на производствения капацитет на "МИЛКОТРОНИК" ООД. ”Бенефициент: " МИЛКОТРОНИК" ООД

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от  " МИЛКОТРОНИК" ООД ”и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган