x
G
e
t

A

Q
u
o
t
e

Hello,

You've contacted the Sales Department of company Milkotronic Ltd. If you want to discuss your order or if you have some questions, contact us at:

Maria Arbova
Skype: m_arbova
E-mail: sales2@lactoscan.com
tel: + 359 886 841 395
English, Bulgarian
Chat   Call
Plamen Tolumov
Skype: plamen.tolumov
E-mail: salesdpt@lactoscan.com
tel: +359 886 841 389
English, Bulgarian, Spanish, Portuguese, Italian
Chat   Call
Ivan Prokopiev
Skype: ipprokopiev
E-mail: prokopiev@lactoscan.com
tel: + 359 885 597 232
English, Bulgarian
Chat   Call
Nikolay Atanasov
Skype: cynology_bg
E-mail: milkanalyzers@lactoscan.com
tel: + 359 896 753 803
English, Bulgarian, Russian
Chat   Call
Veselin Petrov
Skype: wesel_in
E-mail: mainservice@lactoscan.com
tel: + 359 888 811 017
Bulgarian, Russian
Chat   Call
en
www.lactoscan.com

 

Ultrasonic milk analyzers, Somatic cells counter,

Themostatic devices, Antibiotic test devices, Antibiotic test

„Милкотроник“ ООД изпълнява проект BG-RRP-3.004-2046-C01 -

Date: 2023-12-03

„Милкотроник“ ООД изпълнява проект BG-RRP-3.004-2046-C01 -

 

Технологична модернизация в предприятието“
Дата на стартиране
20.11.2023
Дата на приключване
20.11.2024
Стойност на бюджета в лева:
Общо:
1 399 000
Безвъзмездно Финансиране:
699 500
Основната цел на настоящия проект е разширяване на производствения капацитет на
предприятие Милкотроник ООД посредством технологично модернизиране чрез
закупуване на нови машини. По този начин се цели следното:
- да бъде значително повишена ефективността на производствените процеси;
- да бъде постигната по-висока производителност;
- да се намалят производствените разходи;
- да се оптимизира производствената верига във фирмата чрез въвеждане в
експлоатация на новите машини;
- да бъде понижена себестойността на произвежданите продукти чрез намалени
производствените разходи на фирмата;
- да бъдат създадени условия за растеж и развитие на предприятието чрез
цифровизация на производствените процеси с цел разширяване неговата дейност;
- да се възстанови икономическият потенциал на фирмата от периода преди COVID
пандемията;
- да се създаде една модерна и стабилна компания, конкурентоспособна на европейския
и световен пазар.
Проектното предложение е съобразено и изцяло изготвено съгласно заложените цели в
процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Технологична
модернизация", по приоритетна ос "Интелигентна индустрия".
Реализирането на настоящото проектно предложение от "Милкотроник" ООД ще
създаде предпоставки за развитие на модернизирана компания, която чрез
новозакупеното оборудване ще увеличи производителността си и ще повиши
конкурентоспособността си на европейския и световен пазар. Закупеното оборудване
по настоящата процедура (CNC стругов център с цифрово-програмно управление, 5 -
осен обработващ център и вертикален обработващ център) ще бъде изцяло съобразено с
изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда и
ще допринeсе за екологичния преход на страната.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз –
NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
„МИЛКОТРОНИК“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и СНД Главна
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на
иновациите и растежа“.